Хатхур Зу «Hollaback»

0
273

Хатхур Зу «Hollaback»

Улан-Удэ (2011)

Director: Solbon Lygdenov
Camera: Aleksey Lovtsov
Editor: Chingiz Badmaev

Легендарная бурятская рэп-группа «Хатхур Зу».

Смотреть на YouTube:

Слушать на SoundCloud:

ТЕКСТ:

Холо бэг дутэ бэг ото бэйдаг хун бэг
Намай мэдхэ хунууд мэдхэрэл мэддэг
Хара тархи хату хара тамхи дуту
Уруга бу харарэй шадахара магтуул намай
hатуул намай надуул намай
Надулад hатулад нэгэн шэнди муртэй
Миний уртэй гархан эсэндитэ
Тэрэ дун шэнди шуутэй дуутэй
Дун хундэн шангара газагура
Хэнш hургаугуй сагта оро hураа
Шагнат мартахугуйш нагу нагу нагура
Дахия давталхаш сагу сагу сагура
Хулеен бэн бэн дахул мунгэтэн
Аялга дугарга мунгэ алта юм бэн
Бултбы магатгуй болтогы задатгуй
Магатгуй задатгуй намда хамаугуй

ПРИПЕВ:

Хату дотор харулад дахинь бэтра
Хату хатуда балэ бараг байдаг зарьминда
Холо хэзэ гарад над дулад дулад
Намай шагнат гара дэшэ ургоорой

За хулее хамаугуй ута улее
Халта hород татат дахиа угээ
Хара архитэ хаб хара тамхитэ
Хаб хара hанатэй hомотой буутэй бу нее
Хату болод зогсод бултыи hэ hанад
Энэ ду шагнат гара барилцад танилцад
Халта бэг гулод занда hайн гулод
Завтэхада басгадта хурод хонод
Бые hула тавиад адагтэда амара
Аянга бариад шадалтэhа халта хатара
Халта хатара халта халта амара
Амарат хатарад татад бые ава
Дуртэй юмэн ово бые бу зовоо
Архи хаб хара ногон ноб ногон
Бултбы магатгуй болтогы задатгуй
Магатгуй задатгуй намда хамаугуй

Пресс-служба Rap.Mn

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here